Декларация за поверителност
за личните данни
в електронната система
на СУ "Васил Левски" - Троян
Електронна система В тази Декларация за поверителност на личните данни, се обяснява каква информация събираме за Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни информация.

Кои сме ние?
СУ "Васил Левски" - Троян е средно училище, което има собствена система за предоставяне на информация на служители и ученици. Училището е вписано в НЕИСПУО под номер 1100612 и с БУЛСТАТ 000282375, съгласно законите на Република България.

Данни за контакти със СУ "Васил Левски" - Троян
Местоположение: гр. Троян, ул. "34-и Троянски полк" №43
Телефон: 0670 6 27 72
Електронна поща: levskitroyan@gmail.com
Интернет страница: vlevski.eu

Основни принципи, които спазваме при събирането на лични данни
Ние в СУ "Васил Левски" - Троян осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следният принцип:
- oбработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност и Вашето съгласие;
- Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;
- Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;
- Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:
- "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"), физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице". Следователно лични данни представляват не само Вашите имена и ЕГН, но също така Вашия домашен адрес, имейл, телефонен номер и др.

Какви лични данни събираме и обработваме за Вас?
В хода на своята дейност СУ "Васил Левски" - Троян обработва единствено данните, които са му предоставени при регистрация в училището – било то за ученик или за служител. Информацията съдържа:
- три имена и ЕГН (или друг идентификационен номер, когато е приложимо);
- адрес, телефон и имейл за кореспонденция.

Категория лични данни:
- персонален код за достъп;
- персонална парола за достъп.

Личните данни, които събираме, се обработват единствено за следните цели:
- достъп до информационната система на училището

Период на съхраняване на данните
СУ "Васил Левски" - Троян обработва Вашите лични данни само за периода, в който сте ученик или служител на училището. След това последва архивиране и изтриване на профила, като данните от него се пазят, съгласно приетите закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение.

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме Вашите лични данни, Вие имате следните права:

Право на достъп
Вие имате право да поискате копие от Вашите лични данни от СУ "Васил Левски" - Троян и право на достъп по всяко време до личните си данни.

Право на преносимост
Вие имате право да поискате от СУ "Васил Левски" - Троян личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим. Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато:
- обработването е въз основа на Вашето съгласие;
- обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор;
- обработването се извършва посредством автоматизирани средства.

Право на коригиране
Вие имате право да поискате от СУ "Васил Левски" - Троян да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен")
Вие имате право да поискате от СУ "Васил Левски" - Троян личните Ви данни да бъдат изтрити. Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:
- личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали;
- оттеглите съгласието, което преди това сте ни предоставили дали за обработката на личните Ви данни, и вече нямаме друго законово основание за обработването им.
- изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни;
- изразите пред нас възражението си срещу обработването на лични Ви данни за легитимните интереси на СУ "Васил Левски" - Троян и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
- личните данни не се обработват законосъобразно;
- вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона.

Право на ограничаване на обработването
Вие имате право да поискате от СУ "Васил Левски" - Троян да ограничи обработването на личните ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое от следните основания:
- не считате, че личните данни, които обработваме, са точни и актуални;
- личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие желаете да ограничим обработването им;
- ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Вие сте възразили на обработването на Вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви.

Оттегляне на съгласие
Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора, в случай че данните Ви се обработват само въз основа на съгласие.

Право на възражение
Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране. Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат автоматично без човешка интервенция. Ако възнамеряваме да използваме подобни методи, ние ще Ви информираме и ще Ви предоставим възможност предварително да изразите възражението си срещу такава обработка. Освен това Вие сте свободни да се свържете с нас за допълнителна информация относно подобно обработване.

Право на жалба до надзорния орган
В случай, че смятате, че не обработваме Вашите лични данни законосъобразно, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита.
Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е:
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

Как мога да получа съдействие за упражняване на правата си?
Необходимо е да попълните искане по Образец, който ще получите след като отправите искане на посочените данни за контакт на СУ "Васил Левски" - Троян.

Декларация за използване на бисквитки и други технологии
Също така може да събираме данни за вас чрез използването на "бисквитки" и други технологии. Това може да се случи, когато посетите нашата интернет система за достъп. Използването на бисквитки цели да Ви предостави по-лесно влизане в профила и опция за запомняне. По правило бисквитките ни не събират лична информация, но в случай че се събере такава, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки са следните:
- времето, прекарано в системата;
- информация за браузъра и операционната система на устройството ви;
- IP адреса на устройството, което използвате;
- връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.
От използването на "бисквитките" зависи функционалността на системата, но има и "бисквитки", които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността.

Отказ от използване на бисквитки
Вие можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да ги блокирате. Ако направите това ще трябва ръчно да влизате в профила си всеки път, когато посещавате системата.